<%=message%>
账  号:
密  码:
手机号:
校验码:  换一换
                    

温馨提示:由于泰康采购电子商务管理平台升级改造,系统登录时需要贵方单位负责人或业务联系人的手机号!
             其他未尽事宜请参考 《泰康采购电子商务管理平台升级改造说明》!                              
             如有疑问,请联系系统运维人员,联系方式:010-61047233。